מדוע הקב"ה לא ברא את העולם בשלימות?

מנשה
שלום הרב
הרמח"ל בדעת תבונות כותב שהאדם פועל לקנות את השלימות בשביל שלא תהיה לא בושה.
מדוע הקב"ה לא ברא אותו ישר בשלימות וללא בושה הלא הקב"ה לא מוגבל?
בברכה.מנשה.

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
ראשון, נובמבר 11 2018, 09:56
שלום רב,
את השאלה שלך שאל טורנוס-רופוס את ר' עקיבא, והמעשה שהיה כך היה:
שאל טורנוס-רופוס הרשע את רבי עקיבא: איזו מעשים נאים, של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם?
אמר לו: של בשר ודם נאים.
אמר לו טורנוס-רופוס: הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם?!
אמר לו רבי עקיבא: לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטין עליו, אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם.
אמר לו: למה אתם מולין?
אמר לו: אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך, שמעשה בני אדם נאים משל הקדוש ברוך הוא.
הביא לו [עוזריו של] רבי עקיבא שבלים וגלוסקאות (=מיני מאפה). אמר לו ר' עקיבא: אלו מעשה הקדוש ברוך הוא, ואלו מעשה ידי אדם. אין אלו (=הגלוסקאות) נאים יותר מן השבלים?!
אמר לו טורנוס-רופוס: אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו?
אמר לו רבי עקיבא: ולמה שוררו (=חבל הטבור) יוצא עמו והוא תלוי בבטנו ואמו חותכו? ומה שאתה אומר למה אינו יוצא מהול, לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצות לישראל, אלא לצרף אותם בהם.

נמצא שהקב"ה ברא את העולם בצורה מושלמת בתכלית השלמות אבל לבני האדם השאיר חסרון כדי שהאדם יוכל להמשיך את השלימות ע"י מעשיו ובכך יזכה לעולם הבא.
וכן גם האדם עצמו אינו מושלם, כמו שכתוב 'עיר פרא אדם וילד' - אדם נולד עם מידות וטבעים רעים והמטרה שלנו בעולם הזה לזכות לשלימות ולהפוך את המידות והטבעים הרעים שלנו לטובים וזה מה שכתב הרמח"ל שהאדם לא יתבייש בעולם הבא.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג