מצוות כלליות לנשים

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 29 אפריל 2020
האם מותר לאישה לעשות עגילים באזנים? האם נשים צריכות ליטול ידיים לאחר תספורת וגזיזת ציפורניים ועוד.
נקבים באזניים לעגילים:
א. מותר לעשות נקבים באזנים לאשה בכדי לתת שם עגילים, ואין בזה שום חשש איסור של חבלה בעצמה.

תספורת ביום חמישי:
ב. מותר לנשים להסתפר ביום חמישי, ואין לאסור מחשש שהשיער יגדל ביום שבת.

נטילה לאחר תספורת:
ג. גם נשים צריכות ליטול את ידיהן לאחר התספורת וכן לאחר גזיזת צפרניים, כשם שאנשים צריכים ליטול את ידיהם.

שחיטה:
ד. מעיקר הדין נשים כשרות לשחוט, וכפי שפסק מרן השלחן ערוך (שהספרדים נוהגים כמותו). ושני רבנים מגדולי הפוסקים העידו שראו נשים שוחטות. ומכל מקום ההלכה רווחת כאותם פוסקים שפסקו שאין לאשה לשחוט. וכן המנהג בירושלים שאין הנשים שוחטות, וכן בכל ערי ארץ ישראל וסוריא ובבל והודו ומדי ופרס שאין הנשים שוחטות.
ה. אף במקום שנהגו הנשים לשחוט, מכל מקום אין לסמוך עליהן בבדיקת הסכין, אלא צריך האיש לבדוק את הסכין ולתת להן.

כיסוי דם:
ו. לאחר השחיטה רשאי השוחט לכבד אשה במצוות כיסוי הדם, ומכל מקום אם השוחט יודע שעל ידי שיכבד אותה בכיסוי הדם יגרום לקירוב דעת- אסור לו לכבדה.

לשון הרע:
ז. כל דיני לשון הרע ורכילות שייכים גם לנשים כשם ששייכים לאנשים. וראוי לכל אשה ואשה ללמוד את הלכות לשון הרע. ואשרי אשה שתהגה תמיד בספר "חפץ חייפ".

קללות:
ח. אלה הם הדברים שאם עשתה (אשתו של אדם) אחת מהם עברה על דת יהודית, יוצאת לשוק או למבוי מפולש או בחצר שהרבים בוקעים בו וראשה פרוע וכו' או שהייתה מקללת אבי בעלה בפני בעלה, בכל אחד מאלו תצא בלא כתובה.
ט. יזהרו ההורים שלא יוציאו קללה מפיהם על ילדיהם, והורים המקללים את ילדיהם, אם יתקיים בהם- בודאי שמנכים להם מזכויותיהם או מהמקלל או מהמקולל, שמדת הדין מקטרגת ומבקשת שתתקיים הקללה, אלא שיש זכות תולה, ונמצא אוכלים זכויותיהם תמיד.

התרת נדרים:
י. אם האשה נדרה נדר ומתביישת לבוא לפני בית דין להתיר לה, עושה את בעלה שליח (כיון שהבעל נעשה שליח לאשתו מטעם שאשתו כגופו וכאילו היא עצמה באה לבית דין) שיתיר לה את הנדר לפני בית הדין (שהם שלושה אנשים), והבעל יפרש להם את הנדר שנדרה אשתו ויאמר את החרטה שלה ויתירו לה, ובלבד שמצא שלושה אנשים מקובצים, אבל הוא לא יקבצם. כי יתכן שאשתו אינה רוצה יתפרסם הדבר על ידי שיקבצם.

הפרת הבעל:
יא. הבעל מפר נדרי אשתו לבדו (כלומר ללא האב) משתכנס לחופה עד שתתגרש ויגיע הגט לידה, ולאו דווקא נדרים אלא הוא הדין שבועות שהבעל מפר לה כדין נדרים.
יב. אשה שנדרה בחלום צריכה התרה בעשרה כמו האיש, ואין הבעל יכול להפר לה ביום שומעו, כיון שדין נדר זה הוא כמו נידוי בחלום.

הליכה בין גברים:
יג. לא תעבור אישה בין שני אנשים (וכן לא יעבור איש בין שתי נשים), כיון שקשה לשכחה. והמניעה לעבור היא דווקא כשהם מכוונים יחד.