חנוכה לנשים

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 15 דצמבר 2019
הלכות חנוכה לנשים, האם אישה חייבת בהדלקת נרות חנוכה, כיצד מדליקים נרות בערב שבת ובאיזה שעה אישה שעובדת יכולה להדליק נרות?
א. נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה. שאף הן היו באותו הנס. ויכולה האשה להוציא את בעלה ידי חובה. ולכן כשבעל הבית נאלץ להיעדר מביתו בזמן ההדלקה עד עד לשעה מאוחרת בלילה, ראוי ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחו להדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים, ובזה גם הוא יוצא ידי חובה, כיוון ששלוחו של אדם כמותו.

ב. מי שלן בבית מלון, ואשתו מדליקה בביתו במקומו, אינו רשאי להדליק בברכה בחדרו במלון, מפני שבעל כרחו יוצא ידי חובה בהדלקת אשתו.

ג. אסור לבת מעדות המזרח להדליק נרות חנוכה בברכה אלא אם כן אביה אינו מדליק.

הדלקה בערב שבת:
ד. בערב שבת מדליקים נר חנוכה תחלה ואחר כך נר שבת. ואם הזמן מצומצם, תוכל האשה להדליק נר שבת אחר שהדליק הבעל נר אחד של חנוכה בלבד, ואינה צריכה להמתין עד שידליק את כל הנרות. וצריך ליזהר לתת את הנרות במקום שלא תכבה אותם הרוח בעת שפותחים וסוגרים את הדלת.

עשיית מלאכה:
ה. נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות שבבית דולקות והוא כחצי שעה, ויש מי שאומר שאין להקל לה. ונשים שנהגו שלא לעשות מלאכה במשך כל היום, יש לבטל מנהגן כי הבטלה מביאה לידי שעמום, אלא יש להורות להן להמנע ממלאכות כבדות כגון תפירה וכיבוס ביום הראשון וביום השמיני של חנוכה.

ו. בת שעובדת במשרד ואביה מדליק בבית נרות חנוכה, מותר לבת להמשיך לעבוד במשרד גם בשעה שהנרות דולקות בבית, כיוון שהיא לא נמצאת במקום שהנרות דולקות.

ז. יש נשים שיש להן קבלה שאם אשה נפלה בסכנה, תדור נדר שלא לעשות מלאכה בחנוכה ותנצל, ויש נודרות יום אחד, או יומיים כפי רצונן.

אכילה לפני ההדלקה:
ח. נהגו שגם הנשים אינן אוכלות לפני הדלקת הבעל, ומכל מקום במקום צורך מותר לאשה לאכול לפני הדלקת הבעל.

אמירת הלל:
ט. נשים פטורות מאמירת הלל בחנוכה, ואם רוצות לקרוא הלל בחנוכה- לא יברכו, כיוון שספק ברכות להקל.
שימוש בשמן הנשאר מההדלקה:

י. שמן שנותר בקנקן או בבקבוק, אחר שהשתמשו בחלק מן השמן לצורך הדלקת נרות חנוכה, מותר להשתמש בו לאכילה או להדלקה של רשות, ואפילו אם נתנו שמן בחנוכיה לצורך ההדלקה, ולבסוף לא הדליקו באותה חנוכיה, לא נאסר השמן שבחנוכיה, ומותר להשתמש בו לאכילה או להדלקה של רשות אף לכתחילה.

יא. אם נתנו שמן בחנוכיה, והחנוכיה דלקה כשיעור המצוה דהיינו עד כחצי שעה אחר צאת הכוכבים, ונותר מן השמן בחנוכיה, מותר לכתחילה (לדעת מרן השלחן ערוך) להשתמש בשמן שנותר, ומכל מקום כיוון שיש אומרים שאם נתנו השמן בסתם, ולא התנו בפירוש שאינם מקצים אותו למצוותו, אפילו אם נתנו שמן יותר מכשיעור, נאסר כל השמן בהנאה וצריך לשורפו, לכן טוב להתנות בפירוש שאינו מקצה השמן למצוה אלא דוקא כשיעור המצוה ולא יותר, ואז רשאים להשתמש בשמן שנותר לכל הדעות.

יב. אם כבו הנרות בתוך חצי שעה אחר צאת הכוכבים- נאסר השמן בהנאה, ואם אירע כן בלילה הראשון של חנוכה, נותן משמן זה בנרות בלילה השני של חנוכה, ואם אירע כן בלילה השני, נותן משמן זה בלילה השלישי וכן בשאר הימים, ואם נותר שמן בנרות ביום השמיני, וכבו הנרות בתוך חצי שעה אחר צאת הכוכבים, עושה לשמן זה מדורה בפני עצמו, שהרי הוקצה למצוותו. והוא הדין לפתילות שנשארו בנרות חנוכה, שעושה להן מדורה ושורפן.