הלכות פורים

מאת: 
קטגוריה: הלכות לנשים
ת. פרסום: 12 פברואר 2019
הלכות פורים לנשים, האם אישה חייבת בקריאת פרשת זכור, האם אישה צריכה לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות ועוד.
קריאת פרשת זכור
1. בשבת שלפני פורים קוראים בתורה בספר תורה שני את פרשת זכור. וראוי ונכון שנשים שיכולות לבוא לעזרת נשים של בית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור ישתדלו לעשות כן, כדי לצאת ידי חובת כל הפוסקים. וכן המנהג פשוט שנשים באות לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור.

תענית אסתר
2. הכל חייבים להתענות בתענית אסתר, וגם הנשים חייבות להתענות, ומעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בתענית אסתר. ומעוברות שאמרו היינו כשהוכר עוברה, שהוא משלושה חודשים ומעלה, ומכל מקום אם סובלות מהקאות ומיחושים או חולשה רבה, מותר לה לאכול גם בטרם מלאת לה שלושת חודשי הריונה, ובפרט לאחר ארבעים יום ליצירת הולד. ומינקת שאמרו אפילו אם פסקה להניק בנה, כל שהיא תוך עשרים וארבעה חודשים ללידתה פטורה מלהתענות.
3. אשה שהפילה פטורה מלהתענות תוך עשרים וארבעה חודשים להפלתה, וכל שכן שיולדת תוך שלושים יום פטורה מלהתענות, ואינה רשאית להחמיר על עצמה.

זכר למחצית השקל
4. נוהגים לתת קודם פורים מעות "זכר למחצית השקל" וגם הנשים צריכות לתת זכר למחצית השקל. וטוב לתת גם על בניו שהם מגיל שלש עשרה שנה ומעלה.

מקרא מגילה
5. נשים חייבות במצוות קריאת מגילה, כיון שאף הן היו באותו הנס. ולכן נשים שלא היו בבית הכנסת בשעת הקריאה, או שלא שמעו היטב את הקריאה מחמת הרעש והפרעות חייבות לשמוע קריאת המגילה בבית, על ידי אדם הבקי בקריאה.
6. גם את הקטנים שהגיעו לחינוך יש להביא לבית הכנסת כדי לחנכם שגם בגדלותם ישמעו בציבור אפילו אם היו יכולים לשמוע בבית, ומכל מקום קטנים פחות מגיל חינוך שמבלבלים את הנשים אין להביאם לבית הכנסת.
7. יש אומרים שאף על פי שהנשים חייבות במקרא מגילה, אינן מוציאות את האנשים ידי חובתם, ויש חולקים ואומרים שהנשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובה, ואף על פי שההלכה היא כדעה האחרונה שיכולות להוציא, נכון לחוש לדעה הראשונה אלא אם כן בשעת הדחק כשהאיש אינו יודע לקרוא ואין מי שיקרא לו.
8. הקורא את המגילה בלילה מברך גם "שהחיינו" ואף מי שבירך כל הברכות וקרא את המגילה בבית הכנסת, יכול לחזור ולברך הברכות כולם לרבות ברכת "שהחיינו" כשקורא בביתו להוציא את הנשים וכיוצא בזה.
אכילה לפני קריאת המגילה
9. אסור לאכול קודם קריאת המגילה. ואין חילוק בזה בין קריאת המגילה. ואין חילוק בזה בין קריאת המגילה של לילה לקריאת המגילה של יום. ואם האישה חלשה וקשה לה מאוד להמתין עד שיחזור בעלה מבית הכנסת ויקרא לה את המגילה, יש להקל לה לאכול ולשתות, כיון שבעלה יזכיר לה שצריכים לשמוע מגילה. אבל אם אפשר עדיף יותר שתאכל מעט רק כדי טעימה.
חינוך קטנות למקרא מגילה
10. בנות שהגיעו לחינוך, צריך לחנכן בשמיעת המגילה. ומנהג טוב להביאן לבית הכנסת כדי לשמוע את קריאת המגילה. ומכל מקום חובה קדושה מוטלת על אימותיהן להשגיח על בנותיהן לבל יפריעו לשאר השומעים והשומעות.

משלוח מנות
11. נשים חייבות במשלוח מנות, (שזה שתי מנות לאישה אחת) והאישה תשלח לחברתה, ולא ישלחו איש לאישה ולא אישה לאיש, פן יבואו לידי ספק קידושין וגם לא נאה שיהיה קירוב דעת בין איש לאישה, ולכן ישלחו איש לאיש ואישה לאישה.
12. הבנות מגיל שתים עשרה שנה ומעלה אף שהן סמוכות על שולחן אביהן חייבות במשלוח מנות לחברותיהן, ואף הקטנות (וכן הקטנים) שהגיעו לחינוך טוב לחנכן למצווה זו.
13. טוב שיאמר הבעל לאשתו וכן לבתו משהגיעה לחינוך, והיא סמוכה על שלחנו שהוא נותן גם עבורם מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ועל כל פנים יתן להן רשות לתת.

מתנות לאביונים
14. חייב כל אדם לתת ביום פורים שתי מתנות לשני עניים, דהיינו מתנה אחת לכל עני. וגם האישה חייבת במתנות לאביונים כשם שהאיש חייב במצווה זו.
15. אף על פי שבמשלוח מנות אין לאיש לשלוח לאישה ואין לאישה לשלוח לאיש מכל מקום במתנות לאביונים רשאי האיש לשלוח לאישה ורשאית האישה לשלוח לאיש. כיוון שזה בדרך צדקה, ואין קירוב וחיבה ולא חשש לקידושין.

סעודה ושמחת פורים
16. מצווה להרבות בסעודת פורים, ויוצאים ידי חובה בסעודה אחת. ומן הדין אין צריך לאכול פת בסעודת פורים, אולם נכון לחוש לכתחילה לדעת הפוסקים שצריך פת. וגם נשים חייבות בסעודת פורים. ומכל מקום יש אומרים שנשים פטורות משתיית יין "עד שלא ידע".

תחפושות
17. אסור לנערות ללבוש בגדי גברים, אף לשמחת פורים, כיון שלא הותר לעבור על איסורי תורה בשביל שמחת פורים. והגדולים מצווים לשמור על הקטנים שלא להלביש אפילו לילד קטן בגדי קטנה, וכן להיפך.