בשר בחלב

מאת: 
קטגוריה: כשרות המטבח
ת. פרסום: 31 אוקטובר 2018
כמה זמן צריך לחכות בין בשר לחלב, האם גם ילדים קטנים צריכים להמתין בין בשר לחלב והאם מותר לאכול בשר לאחר חלב?
חלב לאחר בשר:
1. לכתחילה יש לשהות שש שעות שלמות לאחר אכילת בשר ואין להקל בפחות מזה. כיון שרוב גדולי הפוסקים הראשונים ורוב האחרונים העלו שצריך לשהות שש שעות ואין לזוז מדבריהם. וכן המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל וחלילה לשנות. ומכל מקום אפשר להקל במקום צורך למי שהוזקקה לאכול מאכלי חלב להמתין חמש שעות וחצי, ובבשר עוף יש להקל בפשיטות.

2. ילדים קטנים שלא הגיעו למצוות. יש להקל להם לאכול מאכלי חלב לאחר מאכלי בשר מבלי לשהות שש שעות. והמיקל לקטנים אפילו לאחר שעה אחת בלבד יש לו על מה שיסמוך. ודוקא כשאוכלים מאכל חיוני לסעודה, אבל לחלק לתינוקות ממתקים ושוקולד שיש בהם תערובת חלב, אין להתיר תוך שש שעות, ורק לתינוק שאינו בר הבנה יש להתיר לחלק ממתקים ושוקולד. ועל כל פנים נכון לחנך קטנים שנה אחת לפני גיל בר מצווה, ולהזהירם שלא יאכלו מאכלי חלב אחר אכילת מאכלי בשר עד שישהו שש שעות.

3. יש אומרים שמינקת שצריכה לשתות חלב מותר לה לשתות חלב לאחר שעה אחת מאכילת בשר. וכן יולדת תוך שלושים יום מיום לידתה, או מעוברת שצריכה לשתות חלב די לה לשהות שעה אחת.

4. המשתמשים בשיניים תותבות שאפשר להסירם מתוך הפה ולהחזירם, מותר להם לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר לאחר ששהו שש שעות, ואין צורך להגעיל את השיניים בין בשר לחלב, שכיון שאין התבשיל חם שהיד סולדת בו כשנותנת אותו בפיה, וגם הוא כלי שני על כן אין לחוש כלל להחמיר אלא למי שמתנהגת בחסידות.

5. מי שאכלה בשר ובתוך שש שעות בירכה בטעות על מאכלי חלב, תטעם טעימה כל שהיא כדי שלא תהיה ברכה לבטלה.

6. הלועסת בשר לתינוק (אף על פי שלא בלעה את הבשר) צריכה להמתין שש שעות. ודווקא אם לעסה, אבל אם טעמה בלשונה ופלטה מיד אינה צריכה להמתין. וכן אם הכניסה חתיכת בשר לתוך פיה ותיכף הוציאתו שלם, אינה צריכה להמתין.

בשר לאחר חלב וגבינה:
7. מותר לאכול בשר מיד לאחר שסיימה לאכול את הגבינה, ואינה צריכה להמתין כלל, ובלבד שלפני שאוכלת בשר תרחץ את ידיה או תנקה אותם היטב שלא יהא נדבק בהם כלום מהגבינה. וכן צריכה לקנח פיה הפת וכיוצא בו או בפירות חוץ מקמח תמרים וירקות מפני שהם נדבקים בחניכיים ואינם מקנחים יפה. וכמו כן צריכה להדיח פיה במשקים כגון מים או יין וכדומה.

8. ההיתר הנאמר בהלכה הקודמת לאכול בשר לאחר חלב, הוא גם אם אכלה גבינה קשה, שגם בזה מותר לאכול בשר מיד לאחר מכן. וכן הדין בגבינה צהובה שמותר לאכול מיד לאחר בשר ללא המתנה. וכן המנהג בירושלים שאין ממתינים לאחר אכילת גבינה בין חדשה בין ישנה. ומכל מקום מי שיש לו נקבים בשיניים ראוי שתרחוץ את שיניה היטב לפני שאוכלת בשר.

9. השותה חלב נוזלי מתוך כוס ורוצה לאכול בשר, אינה צריכה לקנח פיה בפת אלא די בהדחת הפה בלבד. אבל אם אכלה חמאה יש להצריך גם קינוח הפה בפת או בפירות, מפני שהשמנונית נדבקת בחניכיים ובשיניים.