פרשת לך לך

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 07 אוקטובר 2013
על מנת לזכות לתורה צריך לנטוש את כל העבר ולהקריב אותו לבורא עולם.
בפרשתינו מספרת התורה על חלק מהניסיונות שעבר אברהם אבינו. נסיונות אלו באו להכשיר את אברהם שממנו יעמוד עם גדול שיהיו עבדי ה', יקבלו את התורה, ויקדשו את שמו הגדול של הקב"ה בעולם, כדרך שעשה אברהם אבינו. ישנה מחלוקת בראשונים מה היה הניסיון הראשון, האם ניסיון אור כשדים או ניסיון "לך לך מארצך". אבל זה מוסכם שהציווי לעזוב את ארץ מולדתו וללכת לארץ בלתי נודעת, זהו ניסיון גדול.

והנה השכר על ניסיון זה אומר הכתוב "ואעשך לגוי גדול". ובמדרש (תנחומא לך לך) אמרו חז"ל אימתי עשה הקב"ה את אברהם לגוי גדול? משקבלו ישראל את התורה. שכן משה אמר להם "ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום". ע"כ. הנה למדנו מדברי חז"ל שהמשמעות של "גוי גדול" לא נמדדת בכמות האזרחים, ובעושר האוצרות הטבעיים הנמצאים במדינה שהעניק הבורא. אלא גדלות עם וחוסנו נקבעים ונמדדים בהליכותיו הנאות ובמידותיו היפות. אם יש לעם חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת הרי הוא גוי גדול.
אולם באמת יש להתבונן מהו הניסיון "לך לך" ומהו השכר של מידה כנגד מידה, שניתן לאברהם עבור זה. וכבר עמדו המפרשים על סדר הדברים שנאמרו בפסוק "מארצך וממולדתך ומבית אביך" שלכאורה הסדר הפוך כשרוצים לנסוע למקום אחר בתחילה יוצאים מבית אבא, אח"כ בשלב הבא עוזבים את העיר שהתגוררו בה, ובשלב האחרון עוזבים את הארץ. ומדוע הסדר הפוך.

ומבארים המפרשים: שהקב"ה דיבר עם אברהם אבינו לא רק על יציאה פיזית גיאוגרפית,אלא בעיקר על יציאה רוחנית. עליו להתנער ולהתרחק מכל עבודה זרה ולהתישב במקום "אשר אראך" המקום אשר ה' בחר בו. יציאה רוחנית כזאת חייבת להיעשות בשלבים מן הקל אל הכבד. ראשית, בהתרחקות האדם מארצו. כיון שהשפעת הארץ על האדם קלושה ביותר והסרת השפעה זו קלה יותר. לאחר מכן עליו לצאת ממולדתו שהיא משפיעה עליו יותר מאשר ארצו. ולבסוף עליו להשתחרר ולצאת מהשפעת "בית אביך" שהיא ההשפעה החזקה ביותר אשר עלולה להימשך זמן רב גם לאחר שהאדם יוצא פיזית מבית אביו. ואכן זהו מסירות גדולה של התנתקות מכל הדברים וההנהגות שנחקקו בתוכו בימי עלומיו, עליו כעת לפתוח דרך חדשה של מחשבה ותפיסת עולם חדשה. ורק כאשר מתנתקים מכל העבר, אז אפשר לבנות עם חדש.
ולכן כאשר אברהם עמד בניסיון והלך באמונת הקב"ה בעינים עצומות, התנתק מכל המחשבות והנהגות שהיו בבית אביו ובחרן ואגפיה. אז הקב"ה מבטיח לו "ואעשך לגוי גדול". זרעך יקבל את התורה שתנחה אותו לדרך חיים אחרת מהעולם. יש עולם רוחני, גם כאן בתוך העולם הזה, יכול אדם לחיות בצורה אחרת מהמקובל בעולם, ולהתקיים בדרכים פלאיות מעל חוקי וגדרי הטבע.