פרשת משפטים

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 10 פברואר 2015
כמו שעשרת הדברות ניתנו לנו בהר סיני בקולות וברקים כך גם כל משפטי התורה והלכותיה נתנו לנו בהר סיני.
הפרשה מתחילה בפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"' רש"י ז"ל מפרש כל מקום שנאמר 'אלה' פסל את הראשונים. 'ואלה' מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. עכ"ד. כלומר רש"י מבאר לנו בזה כי גם המצוות שהם בין אדם לחבירו נתנו למשה מסיני, והם חלק מהתורה הקדושה. ויש להבין כי זה ברור שהמצוות שבין אדם למקום, אי אפשר לקיים אותם לולי שניתנו בסיני, ורק בגלל שמשה קיבל תורה מסיני אנו יכולים לקיים את כל המצוות הללו שהם בין אדם למקום. אבל מצוות שבין אדם לחבירו ובפרט דיני נזיקין ודיני שכנים, הלא אלה קיימים גם אצל אומות העולם, וכל מדינה כמו כל חברה חייבת לחוקק לה חוקים שיסדירו את עניני החיים שבחברה שלולי זה הלא איש את אחיו חיים בלעו וא"כ ענינים אלה למה היה צריך ליתנם בסיני.

בספר 'זאת התורה' מבאר על פי מעשה שהיה עם הרבי מפיטסבורג זצ"ל באחת נסיעותיו לחו"ל כדי לגייס כסף למוסדותיו. בכל יום היה מזמין רכב עם נהג שיסיעו למקום חפצו. יום אחד הגיע נהג עם מכונית משונה, השוני שהיה בה בכך שההגה היה גם בצד שמאל כמו בכל מכונית, וגם בצד ימין הגה נוסף. בצד שמאל היו כל אביזרי הנסיעה, וכך גם בצד ימין. והאדמו"ר לא הבין על מה זה ולמה זה. ובעל הרכב הסביר לו כי יש לו בן קטן שיושב לידו במכונית ולא נותן לו מנוח כל הנסיעה, ומתנפל על ההגה תוך כדי הנסיעה, ומפריע לנהיגתו. ולכן אביו התקין לו בצד ימין של הרכב הגה כמו של גדולים ושאר אביזרי הנסיעה, אלא שכמובן מה שמצוי בצד ימין אינו מחובר לשום דבר הכל מנותק ואינו משפיע כלל על הנסיעה. ורק הנהג האמיתי שבצד שמאל של הרכב הוא הנהג, והוא זה המחזיק בהגה שמחובר למנוע, והוא זה שיכול להשפיע על אופן הנסיעה ברכב, וכך מאז הנסיעה שקיטה ואינה מופרעת.

חשב הרבי זצ"ל כי העובדה שמן השמים רצו שיראה את הדבר המשונה הזה בודאי רצו שתהיה לו תועלת מן הדבר. וכנראה בקשו ללמדו כי רבים מן המנהיגים, מחזיקים בהגה, והם בטוחים שהם הם המנהיגים את העולם ומסובבים ההגה משמאל לימין וכן מימין לשמאל, אך זאת הם אינם יודעים שהם מחזיקים את ההגה הימני שאינו מחובר לכלום ואין לו שום השפעה על מהלך הנסיעה, כי רק אחד ויחיד שהוא המנהיג הוא הבורא והוא היוצר, רק הוא הקב"ה המחזיק את ההגה האמיתי. רק הוא המנהיג את העולם ברצונו, וכל השאר משחקים בהגה, כאילו הם הנהגים. אך לאמיתו של דבר אין להם שום השפעה על המהלכים בעולם.

ובכן כמו אותו נהג שמחזיק את ההגה האמיתי בידו רק הוא יכול להשפיע על מהלך הנסיעה. כך ריבון כל העולמים המחזיק את ההגה של העולם בידו, הוא קבע את כל כללי ההנהגה בעולם שעל פיהם יתנהג העולם כתיקונו ורק באופן זה העולם יעמוד, כדברי התנא במשנה באבות סוף פרק א "על שלושה דברים העולם קיים על האמת ועל הדין ועל השלום" ורק באופן זה הוא קיים. ועל כן גם המשפטים הנוגעים לעניני שכנים ונזיקין ושאר מצוות שבין אדם לחבירו אף הם מסיני, כי ההגה קשור לכל הדינים ולכל המשפטים ולכל החוקים שניתנו בסיני, ועל ידם ההגה מנהיג את העולם ע"י המנהיג שהוא הבורא ית"ש. והנהג הזה גם קבע האיך יהיו חיי השכנים והשותפין, חיי המלוה והלווה ודיני נזיקין וכו' ורק כשזה בא מהנהג האמיתי האוטו יכול לנסוע בשלום ובביטחה.