מעלת כיסוי ראש האישה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 04 נובמבר 2013
מאמר מפחיד מהזוהר הקדוש על עונש האישה שלא מכסה את ראשה בבית ובחוץ, והשכר העצום למי שצנועה ומכסה את ראשה.
אומר הזוהר תשמעו נשים, "אמר ר' חזקיה טירוף הדעת ושעמום יבוא על אותו אדם שמניח לאשתו שיראה שיער ראשה החוצה..." מה הוא אומר כאן תשמעו טוב, תשמעו מילים קשות, קללה, טירוף הדעת ושעמום יבוא על אותו אדם שמניח לאשתו שתיראה בשיער הראש לחוץ. הלאה אומר הזוהר, " אישה שמוציאה שיער ראשה החוצה כדי להתגאות כדי שיראו שהיא יפה גורמת עניות לביתה ", וזו אחד מדרכי הצניעות שבבית, גורמת לילדים שלה שלא יהיו חשובים בדור, וגורמת שהטומאה תשרה בבית, מי גורם לזה, אותו שיער שיוצא מהראש מביתה החוצה, ואם בבית כך, בתוך הבית היא לא הולכת בכיסוי ראש וככה זה גורם אז על אחת כמה וכמה אחת שהולכת ברחובות ומחטיאה את האנשים שלא הולכת בלי כיסוי ראש וכל שכן "חציפותא אחרא", זאת אומרת כל שכן שהולכת חשופה, זאת אומרת לא רק השיער שלה מגולה גם גופה מגולה. אומר הזוהר, אם רק על השיער כך בבית אז ברחוב על אחת כמה וכמה ואם זה רק שיער כך אז כל הגוף מגולה בר מינן מה מחכה לבית הזה, שלא תגיד למה באים צרות ולמה באים אסונות, נתתי צדקה, גברת קודם כל תסירי את המחיצות בינך לקב"ה, קודם כל שבת קודש וצניעות, תהיי מחוברת לבורא עולם, תתחברי אליו. ומה אומר הזוהר בהמשך, "ובגין כך אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך", מתי אשתך כגפן פורייה בירכתי ביתך, גם בבית שלך, לא רק ברחוב, היא בירכתיים, היא לא מתבלטת, אם היא צנועה, היא מצניעה את עצמה בבית וכל שכן ברחוב.

ממשיך הזוהר הלאה ואומר, "אמר ר' יהודה שיער הראש של האישה שמתגלה שערא אחר להתגלות, זאת אומרת הדינים נקראים שערות, זאת אומרת הקטרוגים למעלה והיא גורמת להם להתעורר, זה מביא קטרוג על הבית, ולכן אומר הזוהר, צריכה האישה לראות שאפילו קורות ביתה, הקירות של הבית שלה לא יראו את השערות שלה וכל שכן שהולכת ברחוב כמה צריכה להיזהר בזה. אומר הזוהר בהמשך, צא ותראה גודל הפגם שגורם אותו שיער שהאישה מגלה, גורם למעלה פגם בעולמות העליונים וגורם פגם למטה, גורמת לבעלה שהוא שיתקלל וגורמת עניות לבית, גורמת שהטומאה תשרה בבית וגורמת שתסתלק חשיבות מבניה, הרחמן יציל אותנו שלהם. ולכן אומר הזוהר, ולכן האישה צריכה להתכסות בזויות הבית, "ואי עבדת כן", ואם היא עושה כך מה נאמר עליה? "בניך כשתלי זיתים", למה כשתלי זיתים? אומר הזוהר, "מה העץ זית זה עץ שיש לו עלים כל השנה, בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, זאת אומרת יש לו חשיבות בזה יותר מכל האילנות, כך זוכה שהבנים שלה יהיו כל הזמן איתה ויעלו בחשיבות על שאר בני העולם, "ולא עוד אלא שבעלה מתברך בכל הברכות שלמעלה והברכות שלמטה, בעושר בנים ובני בנים, זהו שכתוב, "כי כן יבורך גבר ירא ה', וכתיב, יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך וראה בנים לבניך שלום על ישראל". נשים שומעות? שומעות בנות יקרות מה זה צניעות של אישה, המטרייה האווירית של הבית, ההגנה האוירית של הבית זה הכיסוי ראש של האישה, הצניעות של האישה, אישה צנועה היא אהובה בשמיים, הקב"ה משתבח בה, זאת הבת שלי, הקב"ה אוהב אותה והתפילות שלה נשמעות בשמיים. אישה שמורידה דמעות, אישה צנועה שמורידה דמעות בוקעת את כל הרקיעים. צניעות של אישה בואו תראו אנחנו אומרים "אשת חיל מי ימצא עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון", מה זה, מה פירוש המילים? "עוז והדר לבושה", אישה שהיא צנועה בלבוש שלה והולכת בצניעות "ותשחק ליום האחרון".