השוכח דבר מתלמודו

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 06 ינואר 2015
רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר משום רבי מאיר כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלין עליו כאילו הוא מתחייב בנפשו שנאמר רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים (דברים ד ט) יכל אפילו תקפה עליו משנתו תלמוד לומר ופן יסורו מלבבך (שם) הא אינו מתחייב בנפשו עד שיישב לו ויסירם מלבו.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל השוכח דבר אחד ממשנתו - בשביל שלא חזר עליה, מעלין עליו כאילו מתחייב בנפשו. שמתוך שכחתו הוא בא להתיר את האסור ונמצאת תקלה באה על ידו, ושגגתו עולה זדון. אי נמי כאילו מתחייב בנפשו, לפי שאותה משנה היתה משמרתו ועכשיו ששכחה אינה משמרתו:
תקפה עליו משנתו - שהיתה קשה עליו ומתוך הקושי שבה שכחה:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/AVOT/75/TALMODO.mp4