איסור עשיית מלאכות בשבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 01 ינואר 2019
מהו המקור לאיסור עשיית מלאכות בשבת, מניין אנו לומדים את כל מלאכות שבת השונות.
נאמר בתורה "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת לא תעשה כל מלאכה וגו' אולם התורה לא פירטה לנו איזה מלאכות אסור לעשות, לדוגמא, לפי ההלכה אסור להשקות צמח בשבת אבל מותר להזיז שלחן כבד לצורך אורחים וכדומה, ואם כן רואים שמלאכה אינה נמדדת לפי הקושי הכרוך בעשייתה, ואם כן מהו המדד, אכן קיבלו חז"ל בקבלה איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה בהר סיני, שהמלאכות האסורות בעשייה בשבת הם כל המלאכות שעשו בני ישראל במדבר לצורך בניית המשכן, (שהוא היה במקום בית המקדש, ושימש מקום להשראת השכינה והקרבת קרבנות.)

והמשנה במסכת שבת מונה שלושים ותשע מלאכות שעשו ישראל לצורך בניית המשכן, והרמז לכך הוא שלכן התורה אמרה את הציווי על שמירת השבת בפרשת "ויקהל" בסמוך למעשה מלאכת המשכן, ללמדנו שעל כל המלאכות שעשו במשכן, על זה בא הציווי לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. ונביא מספר דוגמאות לדבר, ידועים לנו הדברים שאסור בשבת לחרוש ולזרוע זרעים באדמה, ואסור לקטוף פרי מעץ המחובר לאדמה, וכן אסור לבשל ואסור לצבוע בשבת, המקור לכל זה הוא, כיון שגם במשכן לצורך צביעת היריעות, היו חורשים וזורעים סממנים של צבע, וקוצרים אותם ומבשלים אותם במים רותחים בתוך סיר גדול הנקרא "יורה", וכך ע"י החום היה הצבע יוצא מהסממנים, ובצבע זה צבעו את היריעות ששימשו לצורך חיפוי למשכן, ואם כן יוצא שעשו מלאכת חורש, וזורע, וקוצר, ומבשל, וצובע, ואם כן גם בשבת אסור לחרוש ולזרוע ולקצור ולבשל ולצבוע וכו'.
דיני מלאכה שהתחיל לעשותה ביום שישי ומסתיימת בשבת.

1. מותר להתחיל במלאכה ביום שישי והיא נגמרת מאליה בשבת, והסיבה לכך היא, מפני שכתוב בתורה "לא תעשה כל מלאכה ביום השבת", אבל כאן כיון שעושה את המלאכה מיום שישי ובשבת אינו עושה שום פעולה של איסור, לכן הדבר מותר. ולכן מותר להפעיל ממטרות מים ביום שישי לצורך השקאת הגינה, ואף על פי שהממטרות ממשיכות לפעול גם ביום שבת אין חשש איסור בדבר, ולאחר שנסתיימה ההשקאה מותר לסגור את ברז המים בשבת.

2. אחד המלאכות שעשו במלאכת המשכן היתה מלאכת צידה, שצדו חיה הנקראת "תחש" (כמין צבי), והיו לוקחים את עורה לצורך היריעות לחיפוי המשכן, ומכאן שאסור לצוד בשבת. ולכן אסור להניח מלכודת עכברים וכדומה ביום השבת, ויש בזה אף איסור מוקצה, אבל מותר להניח את המלכודת ביום שישי, ואף על פי שיכול להיות שעכבר יהא ניצוד במלכודת, כיון שהניחה מיום שישי והרי לא עשה שום פעולת איסור ביום שבת לכן הדבר מותר.

3. מותר לערוך שעון שבת מיום שישי לצורך כיבוי והדלקת מכשירים חשמליים כמזגן או פלאטה וכדומה, והסיבה היא כנ"ל.

4. וכן אדם שכיבס את בגדיו ביום שישי ולא נשאר זמן לייבש את הכביסה במייבש הכביסה עד שבת, למנהג הספרדים מותר לו לתת את הבגדים ביום שישי קודם כניסת השבת במייבש הכביסה והכביסה תתייבש מאליה בשבת, ולאחר שהמייבש סיים את פעולתו בשבת מותר לו גם לפתוח את דלת המייבש ולקחת בגד הנצרך לו בשבת באופן שלא כרוך בפתיחת הדלת הדלקה או כיבוי של נורה וכדומה, אלא שהכל נעשה באופן מיכני. אולם למנהג האשכנזים כיוון שהמייבש משמיע קול יש לחוש בזה משום זלזול בכבוד השבת, ולכן יש להחמיר בזה לכתחילה, ורק במצב דחוק יש להתיר בזה גם לאשכנזים.