ערב שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 28 נובמבר 2018
האם צריך לייחד בגדים מיוחדים לשבת, האם מותר לאכול סעודה גדולה בערב שבת, ועוד.
1.    אפילו אדם חשוב ומכובד ביותר ואין דרכו להתעסק במלאכות הבית או בקניית דברים מן השוק, מצוה שישתדל להכין בעצמו דבר מסוים לצרכי שבת כדי לכבדו. ואע"פ שיש אחרים שיכולים לעשות זאת בעבורו שמצווה בו יותר מבשלוחו. וכן אמרו בגמרא שרב חסדא היה חותך תרדים כדי לבשלם לכבוד שבת, רבה בר נחמני היה מבקע עצים כדי לבשל בהם, רבא היה מולח את הדגים, ר' זירא היה מדליק את האש לבישול, ר' אבא היה הולך לשוק לקנות בשר ושאר מאכלים לכבוד שבת, וכל המרבה בדבר זה הרי זה משובח.

2.    מצוה להסתפר ביום שישי לכבוד שבת, וכן טוב לגזוז ציפורניים כל יום שישי, ומצוה לרחוץ את כל גופו ולחפוף ראשו במים חמים לכבוד השבת, ויש אומרים שצריך דווקא מים חמים אבל במים פושרים יש להסתפק אם מקיים מצוה זו ואם אין זמן להתקלח די שירחוץ פניו וידיו במים חמים.

3.    יש להשתדל ללבוש בגדים נאים לכבוד השבת, וטוב לייחד בגדים מיוחדים לכבוד שבת, אולם אין צריך לייחד נעליים לשבת ודי שיצחצח את הנעליים לכבוד שבת, והמחמיר לייחד נעליים לשבת תבוא עליו ברכה.

4.    מצוה לנקות ולשטוף את הבית לכבוד השבת.

5.    גם אדם שכבר עשה כמה דברים לכבוד שבת, טוב שישאיר דבר מועט לעשותו סמוך לכניסת השבת, שככל שעושה את הדבר סמוך יותר לכניסת השבת ניכר בזה כבוד השבת ביותר.

6.    אדם שייחד בגדים לכבוד שבת והוצרך ללבוש בגדים אלו ביום חול, מותר לו ללבשם ביום חול.

7.    מצווה שלא לאכול הרבה עד כדי שביעה ביום שישי מזמן מנחה קטנה ואילך, (זמן זה מתפרסם בלוח שנה, והוא בערך שעתיים וחצי קודם השקיעה) כדי שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, שדבר זה הוא מכבוד השבת. אולם אם אוכל רק כדי להשקיט את רעבונו, עדיין הוא בכלל מקיימי מצווה זו.

8.    אסור לאכול ביום שישי סעודה גדולה שאינו רגיל בה בימות החול וכגון סעודת אירוסין, אבל סעודת מצוה כסעודת ברית מילה מותר, ואף בזה טוב שיקדים לעשות את הברית והסעודה קודם חצות היום כדי שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול.

9.    נער שחל הבר מצווה שלו ביום שישי, מותר לו לעשות את סעודת הבר מצוה ביום שישי, כיון שאף סעודה זו נחשבת לסעודת מצוה. אלא טוב שיקדים לעשותה קודם חצות היום וכאמור לעיל.

10.    אדם שזכה לסיים מסכת ורוצה לערוך סעודת מצוה וסיום מסכת ביום שישי, אין לו לעשות כן, שאע"פ שסעודה זו נחשבת לסעודת מצוה הרי יש אפשרות לדחותה מעט, ולכן צריך לדחות את הסיום והסעודה ליום אחר.

11.    סעודת פדיון הבן נחשבת לסעודת מצוה, ולכן אם חל יום שלושים ואחד להולדת הבן ביום שישי מותר לעשותה, (אלא שהנכון הוא שיעשו את הפדיון והסעודה בליל שלושים ואחד משום זריזים מקדימים למצוות) ואפילו אם נדחתה הסעודה לאחר יום שלושים ואחד מותר לעשותה, מפני שנחשבת לסעודת מצוה. אלא שטוב לעשותה קודם חצות היום, כדי שיוכל להיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול.

12.    אדם שהולך להתארח אצל קרוביו, צריך ליזהר שיקדים לבוא זמן מה לפני שבת ולא יבוא סמוך ממש לשבת, כדי שלא יבוא לידי מכשול וחילול שבת.

13.    אסור לעשות מלאכה ביום שישי מזמן מנחה קטנה ואילך, ואם עשה מלאכה מזמן זה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. והסיבה לאיסור זה הוא, כדי שיהא פנוי לעסוק בצרכי שבת, ולכן אם נצרך לעשות מלאכה לכבוד שבת כגון שנוצר פיצוץ בצינור המים בביתו או שצריך להסתפר לכבוד שבת, מצווה לעשות דברים אלו כיון שהם בכלל צרכי שבת.

14.    יש מקילים לעסוק בסחורה (כלומר קניה ומכירה של דברים) ביום שישי אפילו מזמן מנחה קטנה ואילך,  ובתנאי שיש לו אנשים בביתו שיכינו בעבורו את כל צרכי השבת. ולכל הדעות, אדם שסוחר במיני מאכל ומשקה, מותר לו למכור עד קרוב לשקיעת החמה, כיון שעיסוקו זה הוא בכלל צרכי שבת. אלא שכאמור צריך שיהיה לו מי שיכין עבורו את צרכי השבת.

15.    מצוה על כל אדם למשמש בכיסי בגדיו ביום שישי סמוך לשבת, לוודאות שאין שם שום דבר מוקצה כמו פלאפון או כסף.