חג חנוכה

מאת: 
קטגוריה: חג חנוכה
ת. פרסום: 24 נובמבר 2013
השתלשלות הדורות וסיפור הדברים של נס החנוכה ופח השמן.
באמצע ימי בית שני היו היוונים שולטים על ארץ ישראל והיה מלך יוון אנטיוכוס הרשע והיה מלך רודף בצע ושלטון והוא רצה לעקור את מצוות התורה ,ולכן גזר על עם ישראל לא לקיים שלוש מצוות שהם עיקריות ועל ידי כך שיעקור את שלוש המצוות העיקריות תעקר כל התורה כולה, שלוש המצוות הם: שבת,ברית מילה,קידוש החודש (על ידי קידוש החודש חלים החגים והמועדים של עם ישראל).
אנטיוכוס הרשע מינה את פוליפוס שיהיה שליט על ארץ ישראל, פוליפוס הרשע והיוונים הקימו פסל בבית המקדש וביטלו את שני קורבנות התמיד שהיה מוקרב כל יום (אחד בבוקר ואחד בין הערבים), וטמאו את כל השמנים שהיו מיועדים להדלקת המנורה ובנו במות לאלילים בכל ערי יהודה וקרעו את ספרי התורה לקרעים ושרפו אותם באש, וגם מסרו את בנות ישראל לעריצים והיו מתעללים בבנות ישראל והשכיחו את השבת והמועדים, וכך היוונים הרשעים רדפו והרגו כל מי שהיה שומר תורה ומצוות, הרבה יהודים התיוונו ונהיו כמו יוונים ועזרו להם אולם הרבה יהודים מסרו את עצמם על קידוש ה' ואז היה מעשה של חנה ושבעת בניה שלא השתחוו לפסל וכולם נהרגו וגם חנה עצמה קפצה מהחומה ומתה (להרחבת המעשה בחנה ושבעת בניה עיינו גמרא גיטין דף נז' עמוד ב').

הרבה יהודים גם עזבו את ירושלים והלכו לכפרים ומערות, והנה התחיל מרד נגד היוונים בעיר מודיעין שם כינס מתתיהו (הבן של יוחנן כהן גדול ממשפחת חשמונאי) את שני אחיו וחמשת בניו של מתתיהו שמעון, יוחנן,יונתן,יהודה,אלעזר, היוונים שמעו שיש התקוממת נגדם בעיר מודיעין ולכן באו לעיר מודיען ופוליפוס הרשע הקים שם פסל וציוה על כל התושבים להקריב קורבן לפסל, פוליפוס ציוה את מתתיהו להקריב קורבן ואם לא הוא ימות, מתתיהו ענה ואמר אני עושה את מצות מלכי ואתה תעשה את מצות מלכך עוד הם מדברים והנה קם אחד משרי פוליפוס שהיה יהודי מתיוון ולקח חזיר והקריב את החזיר על הבמה לכבוד הפסל, בראות מתתיהו את זה קצף וקינא את קנאת ה' ומיד הוציא חרב ורץ לאותו מתיוון והרג אותו וכך נוצר מהומה וחמשת בניו של מתתיהו התחילו מלחמה עם היוונים והרגו בהם והרבה מחיילי יוונים ברחו ואז מתתיהו הכריז בקול גדול "מי לה' אלי", וכך הרבה אנשים צדיקים ויראי ה' הצטרפו אליו וכך התחיל המרד ביוונים, מתתיהו ואנשיו חרטו על דגלם  מכב"י ראשי תיבות מי כמוך באלים יה', וכך הלכו החשמונאים ועברו מעיר לעיר ושברו את הפסילים.
מתתיהו שהיה זקן חש שהולך למות קרא לבנו יהודה ושם אותו שיהיה שר הצבא האחראי על הכל, ומתתיהו לקח פך שמן ושפך על ראש יהודה בנו ומשח אותו להיות משוח מלחמה. וכך הלכו ונלחמו יהודה ואחיו וכל צבאם החשמונאים נגד היוונים ובחסדי ה' יתברך ניצחו החשמונאים את היוונים, ונכנסו לבית הקדש ב-כה' בכסלו וטהרו את בית המקדש ומצאו פח שמן אחד טהור שהיה חתום בחותמת כהן גדול שמספיק להדליק יום אחד ונעשה נס והמנורה דלקה שמונה ימים.

ולכאורה יש להקשות מדוע חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים והרי בפח שמן היה מספיק להדליק ליום אחד אם כן הנס שהמנורה דלקה הוא שבעה ימים? לשאלה זו תרצו 250 תירוצים (גימטריה נר) נאמר כאן 2 תירוצים:
1.היום הראשון הוא על המלחמה שניצחו החשמונאים את היוונים (מעטים נגד רבים) ושבעה ימים על נס פח השמן.
2.אחרי שהחשמונאים ביום הראשון שמו את השמן במנורה ראו למחרת שהפח מלא כאילו לא השתמשו בו וכך שמונה ימים היה נס שכל יום הפח שמן היה מתמלא מעצמו.